ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางบุหงา วิริยะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพอใจเว็บไซต์นี้หรือไม่
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2011
ปรับปรุง 13/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 546194
Page Views 648208
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเดชอนุสรณ์ นครชัยศรี
2 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ขุนแก้ว นครชัยศรี
3 โรงเรียนวัดประชานาถ ขุนแก้ว นครชัยศรี
4 โรงเรียนวัดงิ้วราย งิ้วราย นครชัยศรี
5 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ งิ้วราย นครชัยศรี
6 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ งิ้วราย นครชัยศรี
7 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน ดอนแฝก นครชัยศรี
8 โรงเรียนคลองทางหลวง ท่ากระชับ นครชัยศรี
9 โรงเรียนวัดไทร ท่ากระชับ นครชัยศรี
10 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ท่าตำหนัก นครชัยศรี
11 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ท่าพระยา นครชัยศรี
12 โรงเรียนวัดน้อย ท่าพระยา นครชัยศรี
13 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี นครชัยศรี
14 โรงเรียนแสงทองวิทยา บางกระเบา นครชัยศรี
15 โรงเรียนสาธิตวิทยา บางกระเบา นครชัยศรี 227267, 224485
16 โรงเรียนวัดตุ๊กตา บางกระเบา นครชัยศรี
17 โรงเรียนวัดกลาง บางพระ นครชัยศรี 0-3423-9549
18 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว บางระกำ นครชัยศรี
19 โรงเรียนปรกแก้ววิทยา บางแก้ว นครชัยศรี
20 โรงเรียนวัดบางพระ บางแก้วฟ้า นครชัยศรี
21 โรงเรียนวัดห้วยตะโก พะเนียด นครชัยศรี 0-3433-2629
22 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี ลานตากฟ้า นครชัยศรี
23 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า ลานตากฟ้า นครชัยศรี
24 โรงเรียนวัดละมุด วัดละมุด นครชัยศรี 0-3438-9473,389-551
25 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม วัดละมุด นครชัยศรี
26 โรงเรียนบ้านลานแหลม วัดละมุด นครชัยศรี
27 โรงเรียนวัดสำโรง วัดสำโรง นครชัยศรี
28 โรงเรียนวัดสัมปทวน วัดแค นครชัยศรี
29 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดแค นครชัยศรี
30 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี 034389011
31 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ศรีษะทอง นครชัยศรี
32 โรงเรียนวัดศีรษะทอง ศรีษะทอง นครชัยศรี
33 โรงเรียนวัดกลางครูเวียง สัมปทวน นครชัยศรี
34 โรงเรียนวัดกกตาล สัมปทวน นครชัยศรี
35 โรงเรียนบ้านห้วยพลู ห้วยพลู นครชัยศรี 034-990041
36 โรงเรียนวัดห้วยพลู ห้วยพลู นครชัยศรี
37 โรงเรียนเม่งอั้วกงฮัก ห้วยพลู นครชัยศรี
38 โรงเรียนวัดโคกเขมา แหลมบัว นครชัยศรี
39 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย แหลมบัว นครชัยศรี
40 โรงเรียนบ้านห้วยกรด แหลมบัว นครชัยศรี
41 โรงเรียนวัดท้องไทร แหลมบัว นครชัยศรี
42 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี
43 โรงเรียนวัดไทยาวาส ไทยาวาส นครชัยศรี
44 โรงเรียนจารุวรรณวิทยา ไทยาวาส นครชัยศรี
45 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (ศรีเล็กดีวิทยาคาร) คลองนกกระทุง บางเลน
46 โรงเรียนวัดบางภาษี คลองนกกระทุง บางเลน
47 โรงเรียนวัดลานคา ดอนตูม บางเลน
48 โรงเรียนวัดดอนยอ ดอนตูม บางเลน 0-3437-1248
49 โรงเรียนวัดลาดสะแก ดอนตูม บางเลน
50 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ นราภิรมย์ บางเลน 0-3429-8021
51 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ นราภิรมย์ บางเลน
52 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นราภิรมย์ บางเลน
53 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย นราภิรมย์ บางเลน
54 โรงเรียนวัดนิลเพชร นิลเพชร บางเลน
55 โรงเรียนวัดบัวปากท่า นิลเพชร บางเลน
56 โรงเรียนตลาดเจริญสุข บัวปากท่า บางเลน
57 โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา บัวปากท่า บางเลน
58 โรงเรียนวัดบัวหวั่น บัวปากท่า บางเลน 0-3424-8064
59 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา บัวปากท่า บางเลน
60 โรงเรียนวัดบอนใหญ่ บัวปากท่า บางเลน
61 โรงเรียนตลาดเกาะแรต บางปลา บางเลน
62 โรงเรียนวัดบางปลา บางปลา บางเลน
63 โรงเรียนอนุบาลบุญเตือนวิยา บางปลา บางเลน
64 โรงเรียนวัดเกาะแรต บางปลา บางเลน
65 โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม บางภาษี บางเลน
66 โรงเรียนวัดรางกำหยาด บางภาษี บางเลน 0-3439-1051
67 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย บางภาษี บางเลน
68 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางภาษี บางเลน
69 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ บางภาษี บางเลน
70 โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม บางภาษี บางเลน
71 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 บางระกำ บางเลน
72 โรงเรียนบ้านหนองปรง บางระกำ บางเลน
73 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม บางระกำ บางเลน
74 โรงเรียนบ้านลาดหลวง บางหลวง บางเลน
75 โรงเรียนวัดบางหลวง บางหลวง บางเลน
76 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางหลวง บางเลน
77 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง บางหลวง บางเลน
78 โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม บางหลวง บางเลน
79 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี บางหลวง บางเลน 0-3424-8006
80 โรงเรียนบางหลวงวิทยา บางหลวง บางเลน
81 โรงเรียนวัดบางน้อยใน บางหลวง บางเลน
82 โรงเรียนบ้านบางเลน(บางเลนวิทยาคาร) บางเลน บางเลน
83 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน
84 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ บางเลน บางเลน
85 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล บางเลน บางเลน
86 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ บางเลน บางเลน
87 โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว บางเลน บางเลน
88 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ บางไทรป่า บางเลน
89 โรงเรียนวัดผาสุการาม บางไทรป่า บางเลน
90 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ลำพญา บางเลน
91 โรงเรียนสถาพรวิทยา ลำพญา บางเลน
92 โรงเรียนวัดลำพญา ลำพญา บางเลน
93 โรงเรียนวัดศิลามูล หินมูล บางเลน 0-3439-9069
94 โรงเรียนบ้านไผ่หลวง หินมูล บางเลน
95 โรงเรียนวัดเกษตราราม ไทรงาม บางเลน
96 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ ไทรงาม บางเลน
97 โรงเรียนวัดโพธิ์ ไทรงาม บางเลน
98 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง ไทรงาม บางเลน
99 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง ไผ่หูช้าง บางเลน
100 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ไผ่หูช้าง บางเลน
101 โรงเรียนอนุบาลกิติเวชวิทยา พุทธมณฑล
102 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ คลองโยง พุทธมณฑล 034987324
103 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ คลองโยง พุทธมณฑล
104 โรงเรียนวัดมะเกลือ คลองโยง พุทธมณฑล
105 โรงเรียนบ้านคลองโยง มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล
106 โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล
107 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ศาลายา พุทธมณฑล
108 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ศาลายา พุทธมณฑล
109 โรงเรียนวัดสาลวัน ศาลายา พุทธมณฑล
110 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศาลายา พุทธมณฑล
111 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ศาลายา พุทธมณฑล
112 โรงเรียนเอกดรุณ สามพราน
113 โรงเรียนภัทรบุตร กระทุ่มล้ม สามพราน
114 โรงเรียนเทพนิมิตร วัฒนา กระทุ่มล้ม สามพราน
115 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา กระทุ่มล้ม สามพราน
116 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม กระทุ่มล้ม สามพราน 02-429-6189
117 โรงเรียนบ้านฉาง คลองจินดา สามพราน
118 โรงเรียนบ้านคลองจินดา คลองจินดา สามพราน
119 โรงเรียนบ้านพาดหมอน คลองจินดา สามพราน
120 โรงเรียนวัดปรีดาราม คลองจินดา สามพราน
121 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม คลองจินดา สามพราน
122 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว คลองจินดา สามพราน
123 โรงเรียนบ้านดอนทอง คลองใหม่ สามพราน
124 โรงเรียนอนุบาลเอกปฐม คลองใหม่ สามพราน
125 โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ คลองใหม่ สามพราน
126 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ คลองใหม่ สามพราน
127 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ (ฉิน เกต อ่อนอุทิศ) ตลาดจินดา สามพราน 034-388368
128 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม ตลาดจินดา สามพราน
129 โรงเรียนบ้านตากแดด ตลาดจินดา สามพราน
130 โรงเรียนวัดจินดาราม ตลาดจินดา สามพราน 0-3439-7211
131 โรงเรียนวัดทรงคนอง ทรงคนอง สามพราน
132 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ท่าข้าม สามพราน
133 โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม สามพราน
134 โรงเรียนนักบุญเปโตร ท่าข้าม สามพราน
135 โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ท่าตลาด สามพราน
136 โรงเรียนบ้านท่าตลาด ท่าตลาด สามพราน
137 โรงเรียนคลองบางกระทึก บางกระทึก สามพราน
138 โรงเรียนวัดดอนหวาย บางกระทึก สามพราน
139 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ บางช้าง สามพราน
140 โรงเรียนวัดเชิงเลน บางช้าง สามพราน
141 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ บางช้าง สามพราน
142 โรงเรียนบ้านบางม่วง บางช้าง สามพราน
143 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว บางช้าง สามพราน
144 โรงเรียนบ้านบางเตย บางเตย สามพราน
145 โรงเรียนบ้านบางประแดง บ้านใหม่ สามพราน
146 โรงเรียนวัดเทียนดัด บ้านใหม่ สามพราน
147 โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ ยายชา สามพราน
148 โรงเรียนสามพรานวิทยา ยายชา สามพราน
149 โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ยายชา สามพราน 034311091
150 โรงเรียนสกลวิทยา สามพราน สามพราน
151 โรงเรียนบ้านดงเกตุ สามพราน สามพราน
152 โรงเรียนบวรธนวิทย์ สามพราน สามพราน
153 โรงเรียนสุพิทยานุกูล สามพราน สามพราน
154 โรงเรียนบ้านสามพราน สามพราน สามพราน
155 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด หอมเกร็ด สามพราน
156 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด หอมเกร็ด สามพราน
157 โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน
158 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน 0-2812-5451
159 โรงเรียนวัดท่าพูด ไร่ขิง สามพราน
160 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ไร่ขิง สามพราน
161 โรงเรียนวัดไร่ขิง ไร่ขิง สามพราน
162 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ไร่ขิง สามพราน