ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสาธิต โภคี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1