ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสำเนียง ทองดอนพุ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ