ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสำเนียง ทองดอนพุ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ