ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเยาวลักษณ์ จรัลพรไพศาลกุล

นางสาวสุนิสา กสิกิจพงศ์พันธ์

นางสาวปวีญารัศมิ์ แสงวิสุทธิ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววินิธา เนียมพูนทอง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวรุ่งนภา วันตุ้ม
ครูอัตราจ้าง