ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวิชาการ

นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ครู คศ.2
หัวหน้างานวิชาการ

นายสาธิต โภคี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2