ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิพนธ์ พงษ์ประพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2