ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชญาน์นัทช์ ณะวุฒิ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ