ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปวีณา ฉัตรพัชรภิญโญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2