ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นา่งพิมพ์วลัธช์ กาญจโนทัย
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวศุภลักษณ์ เหมือนคิด
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาววินิธา เนียมพูนทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวปวีญารัศมิ์ แสงวิสุทธิ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2