ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ ณรงคะชวนะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2476-2478
ชื่อ-นามสกุล : นายเยี่ยม สังขพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2478-2481
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ ณรงคะชวนะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2481-2482
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ สงประชา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2482-2484
ชื่อ-นามสกุล : นายสุจินต์ ศรีนาวงค์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2484-2486
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ กิจเจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2486-2515
ชื่อ-นามสกุล : นา่งสุนิทรา รัตนสถิตสถาพร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2515-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายประวัติ จารุทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่-ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526-2533
ชื่อ-นามสกุล : นายเอนก ดุลบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ เรือนอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ นิพนธ์พิทยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชยาภรณ์ ศฤงคารทวีกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นางพรหมภัสสร พงษ์สิงห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2561
ชื่อ-นามสกุล : นางบุหงา วิริยะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ม.ค 2562- ปัจจุบัน