ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของโรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.85 KB 10
รายงานประจำปี (SAR) ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 5
รายงานประจำปี (SAR) ปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 4
โลโก้โรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 344.49 KB 38
แผนปฎิบัติราชการ ปี 2555-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 81.23 KB 1550
แผนกลยุทธ์ ปี 2555-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 534.5 KB 132294