ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online 2020) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.3 MB 3
ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2563 7
โปรแกรมคำนวณภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียนโรงเรียนวัดสรรเพชญ 5
วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู 8
คู่มือจิ๋ว วิจัยในชั้นเรียน 9
รายงานประจำปี (SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 8
รายงานประจำปี (SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 13
รายงานประจำปี (SAR) ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 18
รายงานประจำปี (SAR) ปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 18
โลโก้โรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 344.49 KB 53
แผนปฎิบัติราชการ ปี 2555-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 81.23 KB 1562
แผนกลยุทธ์ ปี 2555-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 534.5 KB 132309