ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์ / นโยบาย
กลยุทธ์ / นโยบาย


กลยุทธ์

1. การสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน

                2. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

3. การพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะผู้เรียน  

4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

                5. การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  

6. การพัฒนาครู

7. การพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ