ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
           เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา (ป.1-6)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   กระทรวงศึกษาธิการ