ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

                1.  มุ่งเน้นการบริหารเชิงคุณภาพ

                2.  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

                3. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตร

                4.  พัฒนาครูให้เป็นผู้นำทางวิชาการ

                         

เป้าประสงค์

1. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการประเมินโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                2. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                3. นักเรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะตามมาตรฐานและหลักสูตร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความสำเร็จในการประกวด  แข่งขัน  และแสดงความสามารถในระดับต่างๆ มากขึ้น

                4.  ครูมีทักษะในการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ