ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

 

                โรงเรียนวัดสรรเพชญ(ทวีวิทยาคม)  เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการสอนตั้งแต่  พ.ศ.2445  เป็นโรงเรียนแห่งแรกของอำเภอสามพราน (เดิมชื่ออำเภอตลาดใหม่) โดยพระครูทักษิณานุกิจ  (ผัน)  เจ้าอาวาสวัดสรรเพชญร่วมกับ  พระเทวี  ประชาชน  นายอำเภอตลาดใหม่  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูลจนถึงชั้นประโยค

                พ.ศ.  2450  ทางอำเภอได้ตั้งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมูล  จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

                9  กันยายน  2469  ประเทศไทยเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำขนาดหนัก  จึงได้สั่งยุบให้จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ต่อมาได้สั่งปิดโรงเรียนเมื่อปี  พ.ศ.  2473

                25  พฤษภาคม  2475  พระครูถาวรวิทยา (เพิ่ม  เพ็ญเพียร)  ได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่และเป็นครูใหญ่ทำการสอนและสร้างอาคารเรียนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นถาวรขึ้น

                พ.ศ.  2476  จัดการศึกษาประถมศึกษาปีที  6  โดยมีนายมานพ  ณรงคชวนะ  เป็นครูใหญ่  ตั้งแต่  25  พฤษภาคม  2476 19  มิถุนายน  2478

                พ.ศ.  2478  ทางราชการได้ยุบการจัดการศึกษาให้เหลือแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  โดยมี

1.  นายเยี่ยม  สังขพิทักษ์  เป็นครูใหญ่  1  สิงหาคม  2478 26  สิงหาคม  2481 

2.  นายมานพ  ณรงคชวนะ  เป็นครูใหญ่  27  สิงหาคม  2481 5  มีนาคม  2482

3.  นายสวัสดิ์  สงประชา  เป็นครูใหญ่  5  มีนาคม  2482 19  พฤษภาคม  2484

4.  นายสุจินต์  ศรีนาวาวงศ์  เป็นครูใหญ่  20  สิงหาคม  2484 20  กุมภาพันธ์  2506

ในปี  2506  นี้  ทางราชการได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7  ต่อมา

5.  นายเจริญ  กิจเจริญ  เป็นครูใหญ่  1  มีนาคม  2506 1  ตุลาคม  2515

6.  นางสุนิทรา  รัตนสถิตสถาพร  เป็นอาจารย์ใหญ่  2  ตุลาคม 2515 30  พฤศจิกายน  2525

ในปี  2521  กระทรวงศึกษาธิการได้ให้จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตาม

หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521

7.  นายประวัติ  จารุทรัพย์  เป็นผู้อำนวยการ   7  กรกฎาคม  2526 30  กันยายน  2533

8.  นายอเนก  ดุลบุตร  เป็นผู้อำนวยการ  3  กันยายน  2534 12  กุมภาพันธ์  2536

9.  นายสุวรรณ  เรือนอินทร์  เป็นผู้อำนวยการ  9  กรกฎาคม  2536 17  พฤษภาคม  2541

10. นายปราโมทย์  นิพนธ์พิทยา  เป็นผู้อำนวยการ  18  พฤษภาคม  2541 29  กันยายน 2549

11. นายเสรี  พุกบ้านยาง  เป็นผู้อำนวยการ  26  ธันวาคม  2549 -  1  มิถุนายน  2551

12.  นายสุพล  ลลิตลักษมานนท์  เป็นผู้อำนวยการ  2  มิถุนายน 2551  -  30  กันยายน  2551

13.  นางสาวชยาภรณ์  ศฤงคารทวีกุล  เป็นผู้อำนวยการ  25  ธันวาคม  2551  

14. นางพรหมภัสสร พงษ์สิงห์  ถึง 25 พฤศจิกายน 2561
15. นางบุหงา วิริยะ  เป็นผู้อำนวยการ  25 มกราคม 2562 - ปัจจุบัน