ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 มี.ค. 61 ถึง 19 พ.ค. 61 โรงเรียนวัดสรรเพชญ(ทวีวิทยาคม) ประกาศผลสอบ 30 มีนาคม 2561 ปิดเรียนตั้งแต่ 31 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ประชุมผู้ปกครอง 1 พฤษภาคม 2561 เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2561

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
10 ต.ค. 59 ถึง 01 พ.ย. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
24 ธ.ค. 56 ถึง 25 ธ.ค. 56 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
     โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ได้รับการคัดเลือกให้ตัวแทนโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการประกวดละครคุณธรรม ป.๑-๖ ณ โรงเรียนบ้านท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 20 คน และครูควบคุม 5 ท่าน
โรงเรียนบ้านท่ายาง ห้องประชุมประชาสรรค์ ครูนิพนธ์ พงษ์ประพันธ์ฺ
16 ธ.ค. 56 ถึง 18 ธ.ค. 56 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
       โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ได้จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  ในวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ค่ายพักแรมกองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะครูควบคุมดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
ค่ายพักแรมกองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ชุดลูกเสือ-เนตรนาร่ คุณครูพัชรีพร ลูกอินทร์
28 ก.พ. 56 สอบ LAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)  ได้จัดทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดัับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนวัดสรรเพชญ / ชุดนักเรียน วิชาการ
25 ก.พ. 56 ถึง 27 ก.พ. 56 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ท
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญนอกสถานที่ โดยนำลูกเสือสามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ไปเข้าค่ายลูกเสือ ณ. ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ท  จังหวัดราชบุรี เพื่อรับการฝึกระเบียบวินัย และการใช้ชีวิตในป่า
ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ท / ชุดลูกเสือ ครูพัชรีพร ลูกอินทร์
21 ก.พ. 56 สอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)  จัดทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชุดนักเรียน วิชาการ
12 ก.พ. 56 เสริมสร้างทักษะการเล่นฟุตบอลด้วยเทคนิคพิเศษจากทีมงานอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย
โรเงรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ร่วมกับ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด  ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเล่นฟุตบอลด้วยเทคนิคพิเศษจากทีมงานอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย นำโดยคุณวุฒิญา  หยองเ็อ๋ฯ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติ มาฝึกซ้อมให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสรรเพชญ
สนามกีฬาโรงเรียนวัดสรรเพชญ / ชุดกีฬา ครุนิพนธ์ พงษ์ประพันธ์
29 ส.ค. 55 ทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
  โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวทิยาคม) ได้จัดกิจกรรมพานักเรียนไปทัศนศึกษาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที 29 สิงหาคม 2555 โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1-6 ไปศึกษาดูงาน
ศูนย์ประุชุมแห่งชาติศิริกิต ไบเทค บางนา
14 ก.ค. 55 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายปฎิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง ปีการศึกษา ๒๕๕๕
        ทางเขตการศึกาษา เขต ๒  ไ้ด้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นฯ  โดยให้ครูวิทูร ประสพผล เข้าร่วมประชุมในครั่้งนี้
12 ก.ค. 55 ถึง 14 ก.ค. 55 ค่ายศิลปะวัดวังน้ำขาว
        โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖ เข้ารับการฝึกอบรมค่ายศิลปะเำพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและปฎิบัติงานด้านศิลปะได้ดียิ่งขึ้น
12 ก.ค. 55 ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน

    ทางโรงเรียนวัดสรรเพขญ (ทวีวิทยาคม) จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน ป.1 และ ป.3

10 ก.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
      ทางโรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ได้เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมประชุมปรึกษา หารีอ เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา
09 ก.ค. 55 กิจกรรมไมโล
   ทางบริษัทไมโล ได้จัดกิจกรรมให้กับทางโรงเรียนและให้ความรู้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
16 พ.ค. 55 เปิดภาคเรียนที่ 1/2555
    เปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 16 พ.ค.55 
01 พ.ค. 55 ประชุมผุ้ปกครอง
     ขอเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมรับฟังกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษา 2555 และเรียนฟรี 15 ปี เริ่มประชุมเวลา 8.30 น เป็นต้นไป
01 มี.ค. 55 ค่ายพุทธบุตรเยาวชนทำดี ระดับประถมศึกษา 1-3
โรงเรียนวัดสรรเพชญ / ชฺดขาว
27 ก.พ. 55 สอบ O-NET

        โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) กำหนดสอบ O-NET ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
ชุดนักเรียน
22 ก.พ. 55 ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7&hl=th&sa=X&biw=1138&bih=369&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=RYXJGIAUS8pGQM:&imgrefurl=http://www.lamaithailand.com/index.php%3Flay%3Dshow%26ac%3Darticle%26Id%3D538723024%26Ntype%3D5&docid=Cmf4ar5MpXDoMM&imgurl=http://www.lamaithailand.com/images/column_1217228993/1.jpg&w=300&h=217&ei=HEwqT9BShOWsB4OVnb0M&zoom=1&iact=rc&dur=269&sig=114410324669658743185&page=1&tbnh=92&tbnw=129&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:7,s:0&tx=56&ty=49
16 ม.ค. 55 วันครู
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
09 ม.ค. 55 ถึง 11 ม.ค. 55 เข้าค่ายลูกเลือมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง & กรีนวิลล์มวกเหล็กรีสอร์ท
http://www.muaklekcamping.com/home/pay.jpg         โรงเรียนวัดสรรเพชญ(ทวีวิทยาคม) จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ระดับชั้น ป.4-6 ณ ค่ายลูกเลือมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง & กรีนวิลล์มวกเหล็กรีสอร์ท จ.สระบุรี
จ.สระบุรี ชุดลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 ธ.ค. 54 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต๒ โดยมีตัวแทนกลุ่มที่ ๕ (ท่าจีนก้าวหน้า) จำนวน ๑๓ รายการ 
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
19 ธ.ค. 54 แข่งขันประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ณ โรงเรียนวัดสรรเพชญ(ทวีวิทยาคม)
โรงเรียนวัดสรรเพชญ(ทวีวิทยาคม)
16 ธ.ค. 54 กำหนดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก
วันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ (แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑)
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรม
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธ
เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย
โรงเรียนวัดสรรเพชญ(ทวีวิทยาคม)
14 ธ.ค. 54 ประชุมคณะกรรมการ ประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง
โรงเรียนวัดไร่ิขิง
13 ธ.ค. 54 ประชุมคณะกรรมการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านบางประแดง เวลา 13.00 น
โรงเรียนบ้านบางประแดง